leftcenterrightdel
ເສດຖະກິດຈີນ ຈະເຕີບໂຕ 5,3% ໃນປີ 2024. ພາບ: kpl.gov.la

ບົດລາຍງານເຫັນວ່າ: ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດພາກພື້ນອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສ.ເກົາຫຼີ ຈະເພີ່ມຈາກ 4,3% ໃນປີ 2023 ຂຶ້ນເປັນ 4,5% ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າ ຈັງຫວະເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີ 2025 ຢູ່ໃນລະດັບ 4,2%. ຈັງຫວະເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ຈະເພີ່ມຈາກ 5,2% ໃນປີ 2023 ຂຶ້ນເປັນ 5,3% ໃນປີ 2024, ຄາດວ່າ ຈັງຫວະເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຈີນ ໃນປີ 2025 ຢູ່ໃນລະດັບ 4,9%. ບົດລາຍງານຄາດວ່າ: ປີ 2024, ສາມປະເທດທີ່ມີຈັງຫວະເສດຖະກິດເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ  ແລະສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແກ່ ຟີລິບປີນ, ກໍາປູເຈຍ ແລະສສ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ເສດຖະກິດຂອງຟີລິບປີນ ຈະເຕີບໂຕ 6,3%, ກໍາປູເຈຍ ຈະເຕີບໂຕ 6,2%, ສ່ວນ ສສ ຫວຽດນາມ ຈະເຕີບໂຕ 6,0%.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ: kpl.gov.la