ເຊິ່ງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ຜູ້ສະໝັກເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ມີ 224 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ,  ເລືອກເອົາ 164 ທ່ານ ແລະສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມີ 789 ທ່ານ, ຍິງ 227 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 492 ທ່ານ; ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ 4.279.243 ຄົນ, ຍິງ 2.128.167 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດທັງໝົດ 7.217 ໜ່ວຍ. ໃນນີ້ ມີ 40 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ່ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ມີພົນລະເມືອງລາວອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈຳນວນ 13.404 ຄົນ, ຍິງ 5.493 ຄົນ.

leftcenterrightdel
ປວງຊົນລາວຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ອອກມາໃຊ້ສິດເລືອກຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ ຢ່າງຄຶກຄື້ນ. 

ສຳລັບເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ: ມີຜູ້ສະໝັກເປັນ ສສຊ ຈຳນວນ 23 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 18 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກເປັນ ສສຂ ຈຳນວນ 49 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 31 ທ່ານ, ທົ່ວນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງມີ 629.600 ຄົນ, ຍິງ 320.224 ຄົນ ແລະ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 828 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ: ມີຜູ້ສະໝັກເປັນ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເປັນ ສສຂ ຈຳນວນ 38 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 24 ທ່ານ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 115.666 ກວ່າຄົນ, ຍິງ 56.887 ກວ່າຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 248 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 37 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ, ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 118.695 ຄົນ, ຍິງ 59.287 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 294 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງອຸດົມໄຊ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ, ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 213.608 ຄົນ, ຍິງ 104.152 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 407 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂງບໍ່ແກ້ວ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 31 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 118.099 ຄົນ, ຍິງ 53.311 ຄົນ, ມີມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 189 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫລວງພະບາງ:  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 13 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 57 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 33 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 283.154 ຄົນ, ຍິງ 138.539 ຄົນ ແລະ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 676 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 54 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 32 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 278.889 ຄົນ, ຍິງ 135.878 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 480 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 49 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 29 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 160.596 ຄົນ, ຍິງ 76.513 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 420 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງຊຽງຂວາງ: ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 163.582 ຄົນ, ຍິງ 77.576 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 368 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 13 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 31 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 283.358 ຄົນ, ຍິງ 137.909 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 496 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 172.672 ຄົນ, ຍິງ 83.645 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 201 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ, ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 50 ທ່ານ, ຍິງ 19 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 30 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 272.459 ຄົນ, ຍິງ 140.039 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 369 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 25 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 20 ທ່ານ, ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 63 ທ່ານ, ຍິງ 23 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 39 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 539.822 ຄົນ, ຍິງ 279.557 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 863 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 12 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 44 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 28 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 223.722 ຄົນ, ຍິງ 112.313 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 358 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 20 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 15 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 35 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 480.719 ຄົນ, ຍິງ 241.590 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 607 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 69.784 ຄົນ, ຍິງ 35.007 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 99 ໜ່ວຍ; ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ,  ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 31 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 94.803 ຄົນ, ຍິງ 48.262 ຄົນ, ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 204 ໜ່ວຍ ແລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ: ຜູ້ສະໝັກ ສສຊ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ມີຜູ້ສະໝັກ ສສຂ ຈຳນວນ 30 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 60.015 ຄົນ, ຍິງ 27.506 ຄົນ ແລະ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດ 110 ໜ່ວຍ.

ສ່ວນ 40 ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງທີ່ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ມີພົນລະເມືອງລາວອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຈຳນວນ 13.404 ຄົນ, ຍິງ 5.493 ຄົນ. 

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ: vovworld.vn