leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: congly.vn

ຜົນຂອງການດຶງດູດບັນດາໂຄງການໃໝ່ ໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 2023 ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນສັນຍານທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ເປີດກາລະໂອກາດໃຫ້ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023. ໃນຈໍານວນໂຄງການ FDI ໄດ້ອອກໃບຈົດທະບຽນໃໝ່ນັ້ນ,  ບັນດາໂຄງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຂົງເຂດຂາຍສົ່ງ, ຂາຍຍ່ອຍ, ສ້ອມແປງລົດໂອໂຕ, ລົດຈັກ ແລະລົດທີ່ມີເຄື່ອງຈັກ ມີເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ບັນລຸ 651,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກວມເອົາ 54,1% ເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່ທັງໝົດ, ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ປະດິດສ້າງ.

ໂດຍ: ທູຈາງ