leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ: vov.vn.

ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແລະຕີລາຄາຜ່ານການສໍາຫຼວດຂອງຊ່ຽວຊານ, ນະຄອນດ່ານັ໊ງຖືກຈັດອັນດັບໜຶ່ງທັງ 3 ເສົ້າຄໍ້າອໍານາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະສັງຄົມດີຈີຕອນ. ໝາກຜົນນີ້ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມສາມາດຂອງນະຄອນດ່ານັ໊ງຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານຫຼາຍປີທີ່ໄດ້ຈັດໃນທອັບແຖວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນບົດລາຍການຕີລາຄາລະດັບໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະພັດທະນາລັດຖະບານເອເລັກໂຕນິກ, ລາຍງານດັດສະນີກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ແລະການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT Index) ຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະສື່ສານ.

ໂດຍ: ເກື່ອງດັ້ງ