ການຝຶກຊ້ອມຮ່ວມກູ້ໄພກູ້ຊີບ ຄັ້ງທໍາອິດ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ-ລາວ-ກໍາປູເຈຍ

go top
ບ້ານ