ໃນໄລຍະທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຄວາມສາມັກຄີອັນໝັ້ນແກ່ນຍິ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນຢ່່າງຈະແຈ້ງ

go top
ບ້ານ