ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນເຂດຊາຍແດນມີການປ່ຽນແປງ

go top
ບ້ານ