ຄໍາສັ່ງແນະນໍາໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບສໍາເນົາເອກະສານ, ລະບຽບການຈົດທະບຽນນັກທຸລະກິດເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນ ຄືດັ່ງນີ້: ນັກທຸລະກິດຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ, ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາເອກະສານຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ 1 ຊຸດໃຫ້ 1 ໃນບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງຊາຍແດນຂອງຫວຽດນາມ ກັບ ສປປ ລາວ ໂດຍກົງ ຫຼືຜ່ານທາງໄປສະນີ.

ສໍາເນົາເອກະສານປະກອບລວມມີ: ກ) ໃບຈົດທະບຽນການເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຕາມແບບຟອມທີ່ໄດ້ກໍານົດຢູ່ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I ທີ່ປະກາດໃຊ້ໄດ້ຕິດຂັດມາພ້ອມກັບຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບນີ້; ຂ) ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທຶນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນທຸລະກິດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນທຸລະກິດຄອບຄົວ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຈົດທະບຽນສະຫະກອນ, ສະຫະພັນສະຫະກອນ.

leftcenterrightdel
ພາບປະກອບຄັດຈາກ baochinhphu.vn.

ໃນໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ 3 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບສໍາເນົາເອກະສານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕາມຂໍ້ກໍານົດ, ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງຊາຍແດນ ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປະກາດນັກທຸລະກິດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ.

ໃນໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ 2 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ່ໄດ້ຮັບເອກະສານສະເໜີຂອງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງຊາຍແດນ ພິຈະລະນາ, ປະກາດໃຊ້ ຫຼື ປະຕິເສດການປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງປະກາດນັກທຸລະກິດໄດ້ເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ. ກໍລະນີທີ່ປະຕິເສດການສະເໜີຂອງນັກທຸລະກິດ, ປະທານຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງຊາຍແດນ ຈະໃຫ້ຄຳຕອບ ຫຼື ມອບສິດໃຫ້ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແຂວງຊາຍແດນສົ່ງຄຳຕອບດ້ວຍເອກະສານ ແລະຊີ້ແຈ້ງສາເຫດຕໍ່ນັກທຸລະກິດ.

ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດຕາມສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ

ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຂອງນັກທຸລະກິດແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ເປັນຊາວຫວຽດນາມ, ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ຫວຽດນາມ, ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ, ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຕາມຂໍ້ກໍານົດ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ບຸລິມະສິດພາສີນໍາເຂົ້າຕາມມາດຕາ 6 ຂໍ້ 1 ຂອງສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ເມື່ອມີໃບຢັ້ງຢືນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສິນຄ້າ (C/O) ແບບຟອມ S ໂດຍອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງ ສປປ ລາວ ອອກໃຫ້.

ສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຂອງນັກທຸລະກິດແມ່ນນັກທຸລະກິດທີ່ເປັນຊາວຫວຽດນາມ ເຊິ່ງອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງສປປ ລາວ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ລົງທຶນຜະລິດ, ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດຢູ່ບັນດາແຂວງຊາຍແດນຂອງສປປ ລາວ ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນເພື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ, ໄດ້ຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຕາມຂໍ້ກໍານົດນັ້ນ ເມື່ອນໍາເຂົ້າມາຫວຽດນາມ ໄດ້ຊົມໃຊ້ບຸລິມະສິດຕາມຂໍ້ກໍານົດຢູ່ຂໍ້ 7 ແລະມາດຕາ 13 ຂໍ້ 2 ຂອງສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ເມື່ອມີບັນດາເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເອກະສານໂດຍພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຂັ້ນແຂວງຊາຍແດນ ຫຼື ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຂັ້ນເມືອງຊາຍແດນຂອງສປປ ລາວ ອອກໃຫ້, ຢັ້ງຢືນສິນຄ້າໄດ້ຜະລິດຢູ່ ແລະໂດຍໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຫວຽດນາມ; ເອກະສານຢັ້ງຢືນຂອງອົງການທີ່ມີສິດອໍານາດຂອງສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າໄດ້ຜ່ານການກວດກາແລ້ວ ແລະບັນລຸໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ໄດ້ຮັບການກັກກັນພະຍາດ ແລະສຸຂະອະນາໄມຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ. 

ນັກທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດຈາກຄະນະກໍາມະການປະຊາຊົນແຂວງຊາຍແດນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວດ້ານການຄ້າຊາຍແດນຢູ່ທົ່ວເສັ້ນຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ແລະໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດານະໂຍບາຍຕາມການກໍານົດໃນສັນຍາການຄ້າຊາຍແດນຫວຽດນາມ-ລາວ ແລະຂໍ້ກໍານົດຢູ່ຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບນີ້.

ຄໍາສັ່ງແນະນໍາສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 18 ກຸມພາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໂດຍ: ທະນາພອນ